Ý tưởng

❏Đây là thể loại trò chơi Adventure , nói về một thanh niên tên là"white block” bị bị bắt cóc…….


Cách điều khiển


Comments

Log in with itch.io to leave a comment.