Cốt truyện:
Có một người đang đi dạo trên phố thì có 1 hố đen hút người đó vào và người đó bị biến thành quả bóng , người đó phải vượt qua các thử thách để quay trở lại thế giới

Điều khiển:

Di chuyển bằng nút trái phải

Bấm nút space để nhảy

Bấm e để bắn

Chạm vào đích để qua màn

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.