Story:

Một anh chàng tên Otto được nhà vua giao cho nhiệm vụ đi tìm viên ngọc mà nhà vua đã bị đánh cắp. Nhưng trên đường đi anh cũng phải vượt qua nhiều tên yêu quái. Vậy nên anh đã vác theo cây gươm mà cha để lại và lên đường thực hiện nhiêm vụ.

Goal of the game:

Collect all the coins to get 3 stars at the end of the game.

Controls:

A, D to move left and right

L to attack

Space to jump

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.