Để sinh tồn bạn phải sử dụng công cụ của mình để chặt gỗ, đập đá để tạo lửa khi màn đêm buông xuống bạn sẽ biết khi bạn thấy.
Space to use your axe

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.