App name: Climate Change Simulation

Main Features:

  • Placing Trees and also being able to remove them 
  • “Critical Scale” which means it will show you how critical the flooding is. (0 meaning normal, 1 meaning critical stage) 
  • Turning off and on the light in the different houses, with being able to hold and drag to do so. 
  • Overall map of the world.

- Có 2 nút bấm ở góc dưới bên phải màn hình.

·        Nút hình bóng đèn: Khi nhấn vào hình ảnh sẽ thay đổi tương ứng bật hoặc tắt.

-> Khi đó con trỏ chuột cũng thay đổi theo hình ảnh bóng đèn bật tắt tương ứng. Lúc này, người sử dụng có thể nhấn giữ chuột trái lên các ngôi nhà để tắt bật đèn của ngôi nhà đó.

·        Nút hình cái cây: Khi nhấn vào sẽ thay đổi tương ứng 2 chế độ trồng hoặc xóa cây.

-> Khi đó con trỏ chuột cũng thay đổi theo hình ảnh cái cây trồng/xóa tương ứng. Lúc này, người sử dụng có thể nhấn giữ chuột trái lên các khu đất để trồng cây hoặc xóa cây.

Install instructions

Download the Climate Change Simulation_Window.zip file to your Window PC and unzip it then run the limate Change Simulation.exe to enjoy.

Download

Download
Climate Change Simulation_Window.zip 2 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.